Устав


У С Т А В

на

АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ПО УРБАНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

/ АСУБ /

 

В сила от: 30 ноември 2005 г., изм. – ОС 19 януари 2012 г., изм. – ОС 20 февруари 2013 г.

  І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Член 1

 (1) (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г.) “АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ПО УРБАНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ”, наричана по-долу за краткост само “Асоциацията”, е юридическо лице с нестопанска цел, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Устава и Решението на Общото събрание.

(2) Асоциацията е доброволна, независима обществена организация с нестопанска цел, учредена за осъществяване на дейност в обществена полза, която обединява лица, заинтересовани да развиват, насърчават и популяризират дейността на урбаниста в Република България в сферата на науката, бизнеса, изкуството, успешното държавно управление и приложението им в обществения живот.

(3) Асоциацията отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Членовете на Асоциацията  не отговарят за задълженията на  Асоциацията. Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

(5) Асоциацията не формира и не разпределя печалба.

 Клонове и Подразделения

Член 2

 (1) Асоциацията  може да открива клонове и подразделения на територията на Република България.

 Наименование

Член 3

(1) (Доп. – ОС, 19 януари 2012 г.) Наименованието на Асоциацията е  “АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ПО УРБАНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ”. Това наименование може да се изписва съкратено на български език само като “АСУБ” и допълнително на английски език като “Association of Bulgarian Planning Students” съкратено – “ABPS” и на френски език като ”Association des étudiants en urbanisme de Bulgarie” съкратено “AEUB ”.

(2) (Нова – ОС, 19 януари 2012 г.) Наименованието на Асоциацията може да бъде преведено на друг език при необходимост по усмотрение на УС. Преведеното име се записва в Устава на Асоциацията.

(3) (Предишна ал. 2 – ОС, 19 януари 2012 г.) Наименованието на Асоциацията и нейната емблема /лого/, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирана Асоциацията, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в официалните документи и актове на Асоциацията.

(4) (Предишна ал. 3 – ОС, 19 януари 2012 г.) Наименованието на клоновете на Асоциацията се образува като към наименованието на Асоциацията се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона.

 Седалище и адрес на управление

Член 4

 (1) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Седалището на Асоциацията е в град София, а адресът на управление е в град София, район “Лозенец”, бул. „Хр. Смирненски” 1, УАСГ – София.

 Срок

Член 5

 (1)   Асоциацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

 Основни цели на Асоциацията

Член 6

 (1) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Основни цели на Асоциацията са:

1. Да подпомага  учебния процес и изграждането на нови знания и умения у студентите.

2. Да популяризира професията на урбаниста и специалността „Урбанизъм“.

3. Да съдейства за формирането на мрежа от млади специалисти и за тяхната професионална реализация.

4. Да насърчава диалога между студентите по урбанизъм и тези от другите специалности.

5. Да предоставя информация относно професионалната област и развитието на специалността.

  Определяне на дейността на Асоциацията

Член 7

 (1) Асоциацията осъществява дейност в обществена полза.

(2) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Предметът на дейност на Асоциацията е да:

1. Създава контакти, членува и работи в сътрудничество с други български и чуждестранни организации по въпроси от взаимен интерес.

2. Организира и провежда семинари, конференции, конкурси, работилници, изложби и други мероприятия в сферата на урбанизма.

3. Предоставя подходяща информация на членовете си и работи като катализатор за нови възможности.

4. Поддържа уеб страница и повишава познанията на обществото относно професионалната дейност на урбанистите и специалността „Урбанизъм“.

5. Изготвя различни информационни материали, свързани с урбанизма и дейността на Асоциацията.

Средства за постигане на целите на Асоциацията

Член 8

 (1) Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели, са:

1. Рекламни, медийни, издателски, обучителни и всякакви други позволени от закона дейности, които са подходящи за набиране на средства за съществуването, популяризирането и осъществяването на целите и задачите на Асоциацията.

2. Проекти пред български и международни финансиращи институции.

II. ЧЛЕНСТВО

 Членове

Член 9

 (1) Членове на Асоциацията могат да бъдат български и/или чуждестранни студенти с интереси в сферата на устройственото планиране и проектиране, които приемат и спазват Устава на Асоциацията.

(2) Членовете нямат право на глас на Общото събрание на Асоциацията.

 

Основни членове

Член 10

 (1) (Доп. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Основен член на Асоциацията може да бъде всеки студент по урбанизъм в България.

(2) Само основни членове имат право на глас на Общото събрание на Aсоциацията.

 Почетни членове

Член 11

 (1) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) За почетни членове на Асоциацията могат да бъдат избирани видни фигури от обществената, научната и бизнес сфера и други личности от Република България и чужбина, които са допринесли за развитието на пространственото, устройственото и стратегическото планиране и подкрепят целите на Асоциацията.
(2) (Нова – ОС, 19 януари 2012 г.) За почетен член може да се приеме всяка личност, която има особени заслуги към Асоциацията.

(3) (Предишна ал. 2 – ОС, 19 януари 2012 г.) Почетните членове имат право да присъстват на Общото събрание на Асоциацията, да участват в дискусиите, да правят предложения, да поставят въпроси за обсъждане.

(4) (Предишна ал. 3 – ОС, 19 януари 2012 г.) Почетните членове нямат право на глас в Общото събрание на Асоциацията и не заплащат членски внос.

 Приемане на членове

Член 12

 (1) (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г.) Нови членове на Асоциацията се приемат от Управителния съвет на Асоциацията.

(2) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Кандидатът за член трябва да подаде писмено заявление до Управителния съвет, съдържаща уверение, че познава и приема устава на Асоциацията и желае да бъде приет за член.

(3) (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г. и ОС, 20 февруари 2013 г.) Управителният съвет разглежда заявлението задължително в двуседмичен срок и дава становището си по  заявлението като уведомява кандидата за член за решението си. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(4) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Почетните членове се приемат по покана на Общото събрание, отправена към тях. Те не подават  заявление за приемане.

 Права на членовете

Член 13

 (1) Членовете имат право:

1. да бъдат информирани за дейността на Асоциацията;

2. да се възползват от резултатите от дейностите на Асоциацията;

3. да бъдат подкрепяни от Асоциацията в техните начинания;

4. да потърсят помощ от страна на Асоциацията с цел защита на техните интереси;

5. да вземат участие в дейностите на Асоциацията;

6. да напускат Асоциацията;

7. да получат възнаграждение за личен принос към Асоциацията, когато това е изрично уговорено;

8. да правят предложения относно дейността на Асоциацията

(2) Основните членове имат право:

1. да участват в работата на Общото събрание на Асоциацията;

2. да избират и да бъдат избирани в органите на управление;

3. да бъдат информирани за дейността на Асоциацията;

4. да се възползват от имуществото и от резултатите от дейностите на Асоциацията;

5. да бъдат подкрепяни от Асоциацията в техните начинания;

6. да потърсят помощ от страна на Асоциацията с цел защита на техните интереси ;

7. да участват в дейността на Асоциацията;

8. да напускат Асоциацията;

9. да получат възнаграждение за личен принос към Асоциацията, когато това е изрично уговорено ;

10. да правят предложения относно дейността на Асоциацията ;

11. на допълнителни права /по изключение/, гласувани на общото събрание на Асоциацията;

12. да осъществяват контрол върху работата на Асоциацията.

(3) Почетните членове имат право:

1. да бъдат информирани за дейността на Асоциацията;

2. да се възползват от резултатите от дейностите на Асоциацията;

3. да бъдат подкрепяни от Асоциацията в техните начинания;

4. да потърсят помощ от страна на Асоциацията с цел защита на техните интереси;

5. да вземат участие в дейностите на Асоциацията;

6. да напускат Асоциацията;

7. да получат възнаграждение за личен принос към Асоциацията, когато това е изрично уговорено;

8. да правят предложения относно дейността на Асоциацията.

 Задължения на членовете

Член 14

 (1) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Всички членове на Асоциацията са длъжни:

1. (Доп. – ОС, 20 февруари 2013 г.) да заплащат годишен членски внос, определен от Общото събрание на Асоциацията, с изключение на почетните членове;

2. (Доп. – ОС, 20 февруари 2013 г.) да заплащат допълнителните вноски, които са гласувани от Общото събрание на Асоциацията, или които са приели доброволно, с изключение на почетните членове;

3. да пазят доброто име на Асоциацията, да пропагандират целите и дейността ѝ и да я подпомагат според възможностите си;

4. да спазват Устава на Асоциацията и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

5. (Доп. – ОС, 20 февруари 2013 г.) да съдействат за постигането на целите на Асоциацията според интересите и възможностите си;

6. (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) да работят за издигане на обществения авторитет на Асоциацията и, при възможност, за увеличаване на нейното имущество.

 Прекратяване на членството

Член 15

 (1) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

(2) Член на Асоциацията, който грубо наруши разпоредбите на Устава или системно не изпълнява решения на Управителния съвет на Асоциацията, може да бъде изключен с мнозинство от 2/3 от членовете на Управителния съвет, като за целта трябва да се проведе специално заседание на Управителния съвет.

(3) Управителният съвет трябва да изпрати най-малко 7-дневно предизвестие на всеки предложен за изключване, в което да се посочи основанието за изключване. Предложеният за изключване има право да се яви на заседанието на Управителния съвет и да направи устно или писмено изявление. Той не присъства по време на гласуването за изключването му. Гласуването е тайно.

(4) Изключеното лице може да подаде жалба срещу решението на Управителния съвет до Общото събрание на Асоциацията. В този случай, Управителният съвет трябва да свика Общото събрание. Ако до редовната сесия на Общото събрание на Асоциацията остават по-малко от 3 месеца, жалбата се разглежда на неговата редовна сесия.

(5) Изключването може да бъде отменено с мнозинство от основните членове, присъстващи на сесията на Общото събрание. Общото събрание може да реши да отмени решението за изключване при изпълнението на определени условия, или на определени задачи, поставени от него.

(6) Изключеното лице трябва да заплати в пълен размер всички вноски и други плащания, предвидени в този Устав за годината, през която е било изключено. Изключеното лице няма право да иска връщане на направения от него членски внос и други плащания на Асоциацията.

Основания за прекратяване на членство

Член 16

 (1) Членството в Асоциацията се прекратява при наличие на виновно поведение, груби или системни нарушения на Устава, както и за прояви, несъвместими с доброто име на  Асоциацията.

(2) Членството се прекратява:

  1. (Нова – ОС, 19 януари 2012 г., доп. – ОС, 20 февруари 2013 г.) при прекратяване на студентските права на студент-член на Асоциацията, с изключение на членовете на УС. При прекратяване на студентските права на член на УС, той остава член на Асоциацията и на УС до края на мандата си.
  2. (Предишна т. 1 – ОС, 19 януари 2012 г.) с едностранно волеизявление до Aсоциацията;
  3. (Предишна т. 2 – ОС, 19 януари 2012 г.) със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
  4. (Предишна т. 3 – ОС, 19 януари 2012 г.) с изключване;
  5. (Предишна т. 4 – ОС, 19 януари 2012 г.) при отпадане /отпадане на членство е на лице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на Асоциацията/;
  6. (Предишна т. 5 – ОС, 19 януари 2012 г.) не е изпълнил друго важно задължение, което е поел доброволно, или е гласувано от Общото събрание на Асоциацията, с което би поставил в опасност доброто име на Асоциацията или съществено би затруднил дейността ѝ;
  7. (Предишна т. 6 – ОС, 19 януари 2012 г.) е разпространил невярна информация, злепоставяща Асоциацията, или информация, която му е предоставена поверително;
  8. (Предишна т. 7 – ОС, 19 януари 2012 г.) е използвал членството си в Асоциацията за користни цели;
  9. (Предишна т. 8 – ОС, 19 януари 2012 г.) други прояви, които са несъвместими с Устава, решенията, принципите и с доброто име на Асоциацията.

 Участие на членовете

Член 17

          (1)  Член на Асоциацията, който е физическо лице, участва в дейността ѝ лично.

 Регистриране и отписване на членове

Член 18

(1) Асоциацията води и държи на разположение регистър на членовете си. Заинтересованите лица могат да получават справки и удостоверения въз основа на регистъра по ред, определен от Асоциацията.

(2) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Членовете на Асоциацията са длъжни да предоставят информация за попълването на регистъра и да актуализират информацията относно техния статут, име, адрес, предмет на дейност, както и друга информация, изисквана от Управителния съвет

(3) Членовете могат да напуснат Асоциацията, като представят писмено заявление за оттегляне на членството. Прекратяването настъпва от момента на получаване на заявлението. Членски внос и други вноски за годината, през която настъпва прекратяването, не се връщат, а неплатените са дължими. Напусналият не може да предявява претенции за дял от имуществото на Асоциацията.

III. УПРАВЛЕНИЕ

 А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Органи на управление на Асоциацията

Член 19

 (1) Органи на управление на Асоциацията са Общо събрание и Управителния съвет.

 Мандат

Член 20

 (1) Мандатът на всички длъжностни лица, които се избират от Общото събрание на Асоциацията, е една година и започва от 1-во число на месеца, следващ месеца на избора. Те изпълняват задълженията си, докато техните приемници бъдат избрани и започне мандатът им.

(2) Лице, избрано да замества напуснало длъжностно лице, има мандат до края на мандата на замествания.

 Кандидатури

Член 21

(1) (Доп. – ОС, 19 януари 2012 г.) Кандидатури за заемане на свободни длъжности могат да бъдат издигани от основните членове на Асоциацията и със съгласието на издигания кандидат.

 Избори

Член 22

 (1) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Длъжностните лица, които се избират от Общото събрание на Асоциацията, се избират с мнозинство от присъстващите. Ако никой кандидат за съответната длъжност не получи необходимото мнозинство, се провежда балотаж между двамата кандидати с най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове на балотажа.

 Вакантни длъжности

Член 23

 (1) Ако някое длъжностно лице напусне или ако длъжността му остане вакантна поради болест или друга причина, свободната длъжност се заема до края на текущия мандат от лице, избрано от Управителния съвет.

(2) Управителният съвет избира заместника с мнозинство най-малко половината плюс един от кворума.

(3) По решение на Управителния съвет вакантната длъжност може да бъде попълнена на сесия на Общото събрание на Асоциацията, на което се представят кандидатурите.

Б. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Състав на Общото събрание

Член 24

 (1) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Общото събрание на Асоциацията се състои от всички основни членове на Асоциацията. Членовете участват в общото събрание лично или чрез представител, съгласно чл. 15 ал. (1), изр. 2. То се свиква на редовно заседание най-малко 1 път годишно.

 Свикване на Общото събрание

Член 25

 (1) Общото събрание на Асоциацията се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

(2) (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г.) Общото събрание на Асоциацията се свиква по решение на Управителния съвет по негова инициатива, или по искане на най-малко 1/3 от основните членове на Асоциацията. Ако в последния случай Управителният съвет не свика Общото събрание в срок от един месец, то се свиква от районния съдия по писмено искане на заинтересованите членове или на натоварено от тях лице.

(3) (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г.) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена до всички членове на Асоциацията най-малко един месец преди деня на заседанието, с пощенска пратка /с обратна разписка/, по електронната поща или с обява на уеб-страницата на Асоциацията.

(4) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да посочва деня, часа и мястото на провеждане на сесията, а също така по чия инициатива се свиква и дневния ред.

(5) (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г.) Когато за заседанието са подготвени писмени материали, свързани с дневния ред, към деня на оповестяване на поканата по начините, описани в (3) от настоящия член, те трябва да бъдат на разположение на членовете в офиса на Асоциацията /при поискване те се представят на всеки член безплатно/.

 Списък на присъстващите

Член 26

 (1) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители, съгласно чл. 15 ал. (1), изр. 2. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членове, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличието на кворум.

 Правомощия на Общото събрание

Член 27

 (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава, взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;

2. (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г.) избира Председател и Главен секретар на Асоциацията, на които предоставя право да задължават с подписа си Асоциацията;

3. отменя решения на Управителния съвет за изключване на членове на Асоциацията;

4. (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) приема бюджета и годишния отчет за изпълнението;

5. приема годишния отчет за дейността на Асоциацията;

6. определя броя на членовете на Управителния съвет и ги избира и освобождава;

7. определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове, програми и отделни задачи за дейността на Асоциацията по предложение на Управителния съвет;

8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

9. взема решение относно членуване и прекратяване на членството на Асоциацията в национални и чуждестранни организации с нестопанска цел;

10. отменя решенията на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;

11. решава други въпроси.

(2) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Решенията на Общото събрание по т. 1 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите основни членове, а останалите решения – с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(4) (Предишна ал. 7, чл. 29 – ОС, 20 февруари 2013 г.) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародването.

(5) (Предишна ал. 8, чл. 29 – ОС, 20 февруари 2013 г.) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(6) (Доп. – ОС, 19 януари 2012 г., предишна ал. 9, чл. 29. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете, когато има такива. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(7) (Предишна ал. 10, чл. 29 – ОС, 20 февруари 2013 г.) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 Кворум

Член 28

 (1) Общото събрание на Асоциацията може да взема решения, ако е редовно свикано и присъстват най-малко половината от основните членове на Асоциацията.

(2) (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г.) Ако в обявения за начало час на Общото събрание липсва кворум, Управителният съвет насрочва ново заседание в срок 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите основни членове.

Право на глас

Член 29

 (1) Всеки основен член има право на един глас.

(2) Правото на глас не може да се упражнява, ако основният член има неуредени задължения към Асоциацията, като например неплатен членски внос. Председателят на Асоциацията следи за спазването на това правило и представя съответен доклад на всяко заседание на Общото събрание на Асоциацията.

(3) Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1      предявяване на искове срещу него;

2      (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г.) предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Асоциацията;

3      (Предишна т. 4 – ОС, 19 януари 2012 г.) при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

(4) (Отменена – ОС, 20 февруари 2013 г.)

(5) (Отменена – ОС, 20 февруари 2013 г.)

(6) (Настояща ал. 3, чл. 27 – ОС, 20 февруари 2013 г.)

(7) (Настояща ал. 4, чл. 27 – ОС, 20 февруари 2013 г.)

(8) (Настояща ал. 5, чл. 27 – ОС, 20 февруари 2013 г.)

(9) (Настояща ал. 6, чл. 27 – ОС, 20 февруари 2013 г.)

(10) (Настояща ал. 7, чл. 27 – ОС, 20 февруари 2013 г.)

Ръководство на Общото събрание

Член 30

 (1) Главният секретар на Асоциацията е ръководител на Общото събрание. Той организира работата му и следи за законосъобразното му провеждане.

(2) Председателят на Асоциацията определя секретар-протоколист на Общото събрание. Секретар-протоколистът се грижи за пълното и точно отразяване в протокола на изказванията, заявленията, предложенията, резултатите от гласуванията и взетите решения.

В. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 31

(1)   Асоциацията се управлява и представлява от Управителен съвет.

 Състав на Управителния съвет

Член 32

 (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 1 година.

(2) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Управителният съвет се състои от трима, петима или седем членове, които са членове на Асоциацията, в това число и Председателя на Асоциацията.

(3) Първият Управителен съвет, определен в учредителния протокол е с мандат от една година.

(4) Членовете на Управителния  съвет могат да бъдат избирани без ограничение.

(5) Членовете на Управителния  съвет трябва да:

1      имат постоянно местоживеене в страната.

2      не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Заседания на Управителния съвет

Член 33

 (1) Управителният съвет се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца.

(2) Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква от Председателя на Асоциацията по негова/нейна инициатива или по искане на който и да е член на Управителния съвет.

(3) (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г. и ОС, 20 февруари 2013 г.) Ако времето и мястото на заседанието на Управителния съвет не се определи на предишното заседание, Управителният съвет се свиква чрез писмо или електронна поща, изпратени до всеки член най-малко една седмица предварително. В извънредни случаи Управителният съвет може да бъде свикан и по телефона или друг целесъобразен метод.

(4) Заседанията на Управителния съвет са легитимни, ако всички членове са редовно поканени и присъстват 2/3 от тях.

 Права и задължения  на Управителния съвет

Член 34

 (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Асоциацията и да пазят тайните ѝ по време на своя мандат и след приключването му.

(3) (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г. и ОС, 20 февруари 2013 г.) Управителният съвет, в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание на Асоциацията, управлява и координира нейната дейност, като осигурява защитата и увеличаването на имуществото ѝ.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Асоциацията.

(5). Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6). Управителният съвет:

1. приема правилник за организацията на дейността си;

2. осигурява спазването на Устава и изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. ръководи текущата дейност на Асоциацията, приема програми, перспективни планове и специални задачи, както и взема решения за организиране и участие на Асоциацията във важни обществени прояви в съответствие с целите ѝ;

4. управлява активите на Асоциацията;

5. приема нови членове на Асоциацията;

6. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала и други вътрешни правила на Асоциацията;

7. приема проекта за годишен бюджет на Асоциацията и отчита изпълнението му пред Общото събрание, внася предложения за частични изменения в бюджета, в т.ч. нови разходни пера, ако след одобряването на бюджета са разкрити нови източници на финансиране;

8. приема и внася за разглеждане и одобрение от Общото събрание на Асоциацията годишен доклад – отчет за дейността на Асоциацията;

9. одобрява правилата за счетоводната дейност и другите вътрешни правила на Асоциацията; взема решения за образуване на фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

10. (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г. и ОС, 20 февруари 2013 г.) избира Касиер и Заместник-председател (членове на Управителния съвет) с явно гласуване.

11. (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г.) взема решения за начина на разпореждане и разходване имуществото на Асоциацията при спазване на действащото законодателство;

12. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Асоциацията;

13. решава други въпроси, предвидени в Устава.

(7)  Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание.

(8) (Отменена – ОС, 20 февруари 2013 г.)

(9) В неотложни и други особени случаи Управителният съвет може да вземе решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

  Кворум и мнозинство

Член 35

(1) Решенията могат да се взимат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

1. съществена промяна на дейността на Асоциацията;

2. съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Асоциацията или прекратяване на такова сътрудничество;

4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

(5) Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството информация за дейността на Асоциацията при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 Отговорност на членовете на Управителния съвет

Член 36

 (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Асоциацията и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 Председател на Асоциацията

Член 37

 (1) Председателят осъществява общото ръководство на дейността на Асоциацията. Той организира работата на Асоциацията и изпълнява функциите, предвидени в Устава или възложени му от Общото събрание на Асоциацията или Управителния съвет.

(2)  (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г. и ОС, 20 февруари 2013 г.) Управителният съвет се ръководи от Председателя на Асоциацията. Председателят на Асоциацията може да бъде сменен, като за това се свика извънредно ОС.

(3) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Асоциацията, да я представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Асоциацията, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

(4) (Изм.  – ОС, 19 януари 2012 г.) Председателят на Асоциацията:

1. организира дейността на Асоциацията, осъществява оперативното ѝ ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото ѝ;

2. организира и ръководи дейността на Управителния съвет;

3. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

4. представлява Асоциацията и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;

5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Асоциацията;

6. (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) решава други въпроси, които са му възложени от Общото събрание на Асоциацията или от Управителния съвет.

(5) (Отменена  – ОС, 19 януари 2012 г.)

 Заместник-председател на Асоциацията

Член 38

 (1) (Нова  – ОС, 19 януари 2012 г. и изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) При отсъствие на Председателя на Асоциацията, когато е редуциран или извън страната, неговите права и задължения, съгласно Чл. 37, се поемат от Заместник-председателя, включително правото да задължава с подписа си Асоциацията.

(2) (Нова  – ОС, 19 януари 2012 г.) Заместник-председателят решава други въпроси, които са му възложени от Общото събрание на Асоциацията или от Управителния съвет.

Главен секретар

Член 39

(1)  (Нова  – ОС, 19 януари 2012 г. и изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Главният секретар и Председателят (Заместник-председателят в случаите на чл. 38 ал. (1) ) подписват всички документи на Асоциацията от името на Асоциацията.

(2) (Нова  – ОС, 19 януари 2012 г.) Главният секретар:

1. организира дейността на Асоциацията, осъществява оперативното ѝ ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото и документацията ѝ;

2. води регистър на членовете на Асоциацията съвместно с Касиера;

3. представлява Асоциацията и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;

4. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Асоциацията.

 Касиер

Член 40

(1) (Нова  – ОС, 19 януари 2012 г.) Касиерът на Асоциацията:

1. Събира и съхранява сумите от членския внос на членовете на Асоциацията.;

2. Отчита събирането на членския внос пред УС и докладва за изпълнението на бюджета пред ОС;

3. консултира Председателя и УС по финансови въпроси и участва заедно с него в управлението на финансите на Асоциацията;

4. участва при изготвянето на бюджета и в последствие при изпълнението му;

5. участва при търсенето на външно финансиране;

6. (Доп. – ОС, 20 февруари 2013 г.) води регистър на членовете на Асоциацията, съвместно с Главния секретар;

7. изготвя, съхранява и отчита пред УС надлежна документация, касаеща финансовите въпроси на Асоциацията.

Представителство на Асоциацията

Член 41

(1) Управителният съвет на Асоциацията представлява Асоциацията в страната и в чужбина.

(2) (Нова  – ОС, 19 януари 2012 г.) Управителният съвет може да упълномощи всеки член на Асоциацията да я представлява и задължава с подписа си, по негово усмотрение, в случаите когато нито един от членовете на Управителен съвет няма възможност да представи Асоциацията. Упълномощените лица и обемът на техните правомощия се гласуват на събрание на Управителен съвет за всеки конкретен казус.

(3) (Предишна ал. 2 и изм. – ОС, 19 януари 2012 г.) Членове на Асоциацията могат да упълномощават други нейни членове. Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Асоциацията, като могат да бъдат издадени за ограничен брой заседания на събранието.

(4) (Предишна ал. 3 – ОС, 19 януари 2012 г.) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) (Предишна ал. 4 – ОС, 19 януари 2012 г.) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

 Протоколи

Член 42

(1) На заседанията на Общото събрание на Асоциацията и на Управителния съвет се водят протоколи, в които се отразяват изказванията, заявленията, предложенията, резултати от гласуването и взетите решения. Протоколите се подписват от  Председателя, Главният секретар и от секретар-протоколист.

(2) Протоколите се подвързват в протоколни книги в хронологичен ред.

(3) Основните членове на Асоциацията и членовете на Управителния съвет имат достъп до протоколните книги и могат да получават преписи и извлечения от протоколите.

(4)  (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г. и ОС, 20 февруари 2013 г.) При необходимост се изготвят и други отчети и документи.

Г. ИМУЩЕСТВО

 Плащания към Асоциацията

Член 43

(1) Членовете на Асоциацията заплащат годишен членски внос. Те заплащат допълнителни вноски, само ако Общото събрание е гласувало това, или ако членовете са поели това задължение доброволно.

(2) Размерът на годишния членски внос се приема и изменя от Общото събрание на Асоциацията.

 Членски внос

Член 44

 (1) Членове на Асоциацията плащат годишен членски внос, определен с решение на Общото събрание на Асоциацията. Плащането трябва да се извърши не по-късно от един месец след одобряването на кандидата за член в Асоциацията.

(2) Почетните членове не заплащат членски внос.

(3) (Доп. – ОС, 19 януари 2012 г.) Новоприетите основни членове заплащат членски внос за годината на приемането пропорционално на оставащия до края на годината период, смятан на тримесечие.

(4) (Нова  – ОС, 19 януари 2012 г.) Останалите членове заплащат членски внос в пълен размер, независимо от датата на заплащането му.

 Стопанска дейност

Член 45

 (1) Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав и ще използва приходите от нея само за постигане на целите на Асоциацията.

(2) Допълнителната стопанска дейност, по ал. 1 може да обхваща: организиране и провеждане на курсове, лекции и семинари, конференции, симпозиуми и други научни прояви у нас и в чужбина, издаване на информационни бюлетини и други печатни материали.

(3) Извършването на допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Асоциацията не разпределя печалба.

(5) (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г.) Счетоводната отчетност за дейността на Асоциацията подлежи на независим одит по чл.39, ал.3 от ЗЮЛНЦ , ако са на лице условията пореда на Закона за счетоводството.

  Възнаграждения за изборни длъжности

Член 46

 (1) Председателят на Асоциацията, както и членовете на Асоциацията не могат да получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност в Управителния съвет на Асоциацията.

ІV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 Документи по годишното приключване

Член 47

 (1) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи и срокове.

 Назначаване на независими одитори

Член 48

 (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

 Приемане на годишното приключване

Член 49

 (1) Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта Общо събрание.

 Задължителна отчетна информация

Член 50

 (1) Асоциацията ще изготвя отчетна информация съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството при спазване принципите на откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Член 51

 (1) Асоциацията не разпределя печалба.

Книги на дружеството

Член 52

(1) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите  решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя, Главния секретар и на Секретар-протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя. Членовете на Асоциацията и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) (Изм. – ОС, 20 февруари 2013 г.) Асоциацията води книга на членовете си, в която се записват, техните имена, адреси, данни за контакт и факултетни номера.

V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

 Преобразуване

Член 53

(1) Асоциацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 Прекратяване

Член 54

 (1) Асоциацията се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването ѝ в несъстоятелност;

3. (Доп. – ОС, 19 януари 2012 г.) с решение на компетентния съд по седалището на Асоциацията в определените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ условия.

VI. ЛИКВИДАЦИЯ

 Ликвидация

Член 55

 (1) При прекратяване дейността на Асоциацията се извършва ликвидация от определените от Общото събрание лица, освен в случаите на преобразуване. Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
 

Член 56

(1) Ликвидаторите са длъжни по възможност да удовлетворят кредиторите от наличните парични средства, а при необходимост – чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество.
 

Член 57

 (1) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бивши членове;

2. (Изм. – ОС, 19 януари 2012 г.) лицата, били в състава на органите на Асоциацията;

3. ликвидаторите освен дължимото им възнаграждение;

4. съпрузите на лицата по т. 1, 2 и т.3;

5. роднините на лицата по т. 1, 2 и т.3, по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително;

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или да възпрепятстват вземането на решения.

 Член 58

 (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено-полезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

VІІ. ЗАЛИЧАВАНЕ

 Заличаване

Член 59

 (1) След разпределяне на имуществото, ликвидаторите са длъжни да поискат заличаване на Асоциацията от Софийски градски съд.

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Промени в Устава

Член 60

 (1) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

 Приложим закон

Член 61

 (1) За всички неуредени с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и разпоредбите на общото българско гражданско законодателство.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ПО УРБАНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ”, състояло се 2005 г. в град София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

 В сила от: 30 ноември 2005 г., изм. – ОС 19 януари 2012 г., изм. – ОС 20 февруари 2013 г.