Кандидатстване по програма „Еразъм“ за учебната 2011/2012 година


Всички, които искат да учат за един или два семестъра по програма „Еразъм“ през следващата учебна година, вече могат да си подадат документите за изпита по съответния език. Кандидатите от специалност „урбанизъм“ трябва да бъдат трети или четвърти курс на бакалавърската програма или да са в магистърската такава.

Кандидатстването става със заявление за явяване на езиков тест по английски, немски или френски език, както и със справка за успех, които трябва да се подадат в ЦМДМ, каб. 206 на Ректората. (заявлението до 4 март т.г., справката– до 11 март). Бланки на тези документи се намират в Интернет-страницата на УАСГ (www.uacg.bg) – Международна дейност – ЕРАЗЪМ – Приложения 4.2 и 4.3.

Кандидатстването за летния семестър на 2011-2012 г. за останалите свободни места ще бъде през м.октомври 2011 г, когато ще се проведе отново езиков тест.

Езиковият тест ще се проведе на 7 март 2011 г. (понеделник) от 15 ч. в Департамента по приложна лингвистика (старата сграда откъм бул. Драган Цанков), каб. 457,  4-тия етаж. Тестът представлява писане на есе (от 2 теми по избор от изучавания учебен материал) и писане на резюме на зададен текст.

Цялата следваща комуникация с кандидатите, вкл. резултатите от езиковия тест, ще се извършва по електронна поща. Резултатите ще бъдат изнесени и на таблото до каб. 206 в Ректората няколко дни след теста.

Знанията по други езици трябва да се докажат с езиков сертификат от лицензирана фирма, провеждаща такова обучение или с диплома от езикова гимназия.

Студентите могат да получат информация за възможностите за кандидатстване от списъците на университетите-партньори и договорените бройки по факултети в секцията на програма ЕРАЗЪМ в Интернет-страницата на УАСГ.

Повече подробности за кандидатстването и за условията за мобилността могат да се намерят в т.5 от Правилника за провеждане на програма ЕРАЗЪМ, публикуван в Интернет-страницата на УАСГ. Консултации в ЦМДМ, каб. Р-206 могат да се правят всеки работен ден от 14-16 ч.

 

Актуалния списък с университети по програма „еразъм“ за специалност „урбанизъм“ може да намерите в раздел „еразъм“ на нашата страница.

Остави коментар...