Кандидатури допуснати за избор на ръководител катедра „Градоустройство“на АФ на УАСГ


Комисията за провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Градоустройство“ на заседание, проведено на 09.02.2015 г. реши:

Допуска до участие в процедура представените кандидатури на:

доц. д-р арх. Валери Иванов-платформа;

доц. д-р арх. Минчо Ненчев-платформа;

доц. д-р арх. Георги Бояров-платформа;

Всички представени документи от всеки от кандидатите са приложени по-горе, а именно:
1.Творческа автобиография;
2.Изборна платформа;
3.Декларация по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
ПЪЛНО КОПИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ E ДОСТЪПНО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА КАТЕДРАТА А1016.
Източник:http://www.uacg.bg

Остави коментар...