Конференция „Младежи и градско обновяване“/Conference „Youth and Urban Regeneration“


Конференция „Младежи и градско обновяване“

В памет на проф. д-р арх. Александър Александров, ръководител на катедра Градоустройство,

Архитектурен факултет при УАСГ

Conference „Youth and Urban Regeneration“

In memoriam of Prof. Dr. Arch. Alexander Alexandrov, head of the Urban Planning Department, Faculty of Architecture at the UACEG

smen

Програма

Programe

08.11.2014

10:00-18:00

Лаборатория за градски дизайн, УАСГ

Сдружение Трансформатори

Laboratory for Urban Design, UACEG

Transformatori Association

10:00-10:45

Въведение и разчупване на леда

Intro & Ice breaking

Кампания Отворено за обществените пространства

Openly about Public Spaces Campaign

Владица Йованович, Кампанията Отворено за обществените пространства: Предизвикателства и механизми /Gradanske Iniciative, Сърбия/

Vladica Jovanovic, The Campaign „Otvoreno o Javnim Prostorima“: Challenges & Mechanisms /Gradanske Iniciative, Serbia/

Владица Йованович и Физмир Джахиу, Истории на успеха /Gradanske Iniciative, Сърбия/

Vladica Jovanovic & Fismir Jahiu, Success Stories /Gradanske Iniciative, Serbia/

Въпроси и отговори

Questions & answers

Дискусия: Сравнение на кампании и проекти за публичните пространства в Сърбия и България

Discussion: Comparison of campaigns and projects for public spaces in Serbia and Bulgaria

10:45-11:30

Сканиране на места и нужди

Scanning of Places and Needs

Ангел Буров и Мария Маразова, „Сканиране на места в нужда“, 7-те места и Програма за „местата“ в район Подуяне /Проект СМЕН/

Angel Burov and Maria Marazova, ‘Scanning of Places in Need’, the 7 places and Programme for ‘the places’ in Poduyane /Project SMEN/

Ангел Буров, Невена Германова и Методи Методиев, Активни граждани, форуми и младежи в риск /Проект СМЕН/

Angel Burov, Nevena Germanova and Metody Metodief, Active Citizens, Forums and Youth in Risk /Project SMEN/

Въпроси и отговори

Questions & answers

Идеи за обмен и работилници

Ideas for Exchange and Workshops

Анна Калинова, Ангел Буров и Иван Бонев, Идеен проект за НЧ Иван Вазов – място за обмен /Проект СМЕН/

Anna Kalinova, Angel Burov, Ivan Bonev, Conceptual Design for the Cultural Centre Ivan Vazov – Place for Exchange /Project SMEN/

 Валери Гюров и Георги Митков, „С ТЕБ правим мястото“ и градска акупунктура /Сдружение Трансформатори/

Valeri Gyurov, Georgi Mitkov, ‘Placemaking with You’ and Urban Acupuncture /Transformatori Association/

Магдалина Чавдарова и Мина Цонкова  „С ТЕБ правим мястото“ и земно изкуство /Сдружение Див Рошков/

Magdalina Chavdarova, Mina Conkova, ‘Placemaking with You’ and Land Art /Div Roshkov Association/

Въпроси и отговори

Questions & answers

11:30-12:00

Младежко включване

Youth Inclusion

Любомира Колчева, Възможности и предизвикателства за мобилизиране и включване на младежи в дейности по подобряване на градската среда – примери и поуки /Фондация Екообщност/

Lyubomira Kolcheva, Opportunities and challenges for mobilization and inclusion of youth in activities for improving the urban environment – examples and lessons

Радостина Петрова, До работа с колело /Сдружение Велоеволюция/

Radostina Marinova, Cycling to work /Veloevolution Association/

Въпроси и отговори

Questions & answers

12:00-14:00

Опело в катедрален храм „Св. Седмочисленици“ / Обедна почивка

Funeral at the ‘St. Sedmochislenitsi’ / Lunch break

14:00-14:45

Трансформирани места

Transformed places

Иван Бонев, Анна Калинова, Георги Митков, Факултет за мечти /Сдружение Трансформатори/

Ivan Bonev, Anna Kalinova, Georgi Mitkov, Faculty of Dreams /Transformatori Association/

Юлия Иванова, ПОДлЕЗНО: пътят от идеята до прерязаната лента /ПОДлЕЗНО/

Yulia Ivanova, Underpass Usefully: the Way from the Idea to the Tape Cut /PoDlEZNO/

Виктория Паева, Слав Георгиев, Георги Желязков, Твоите идеи в действие!  /Сдружение Младеи/

Viktoria Paeva, Slav Georgiev, Georgi Zhelyazkov, Your Ideas Into Action! /Mladei Association/

Въпроси и отговори

Questions & answers

14:45-15:00

Чай / Кафе пауза

Tea / Coffee break

15:00-16:30

Youth and Urban Regeneration / Младежи и градско обновяване

Вероника Димитрова, Градското обновяване през призмата на заграбването на общинска собственост /Катедра Социология, Философски факултет при Софийския университет „Климент Охридски“/

Veronika Dimitrova, Urban Regeneration through the Prism of Municipal Land Seizing /Department of Sociology, Faculty of Phylosophy at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”/

Стефан Кръстев, Американски бар /Катедра Социология, Философски факултет при Софийския университет „Климент Охридски“/

Stefan Krastev, American Bar /Department of Sociology, Faculty of Phylosophy at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”/

Соня Григорова, Инструменти за жилищно осигуряване на младите хора. Съобразяване с младежките потребности. Оползотворяване на потенциалите на жилищния сектор /Урбанист/

Sonya Grigorova, Instruments for Housing Supply of Young People. Conformity with the Needs of Youth. Use of the Housing Sector Potentials /Urban Planner/

Милена Ташева-Петрова, Образованието по градско обновяване  в условията на променяща се култура на планиране /Катедра Градоустройство, Архитектурен факултет при Университет по архитектура, строителство и геодезия, София/

Milena Tasheva-Petrova, Education in Urban Regeneration under the Conditions of Changing Culture /Urban planning department, Faculty of Architecture at the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia/

Стела Калоянова, Творческо нахлуване в пространството /Урбанист/

Stella Kaloyanova, Creative invasion of space /Urban Planner/

Галина Алексова, Студентски конкурс Зелен Бургас /Съюз на урбанистите в България/

Galina Aleksova, Student competition Green Burgas /Union of the Urban Planners in Bulgaria/

Въпроси и отговори

Questions & answers

16:30-18:00

Отворено пространство: Световен ден на градското планиране – Равенство в града: Създаване на социално сближени градове  / Св. Архангел Михаил

Open Space: World Town Planning Day – Equality in the City: Making Cities Socially Cohesive / Saint Archangel Michail

Остави коментар...