Конкурс за докторанти в направление „Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство“


Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурс за прием за шест докторантски места в направление „Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство“. Формата на обучение е редовна.

В срок от два месеца от обнародването в държавен вестник (обн. в ДВ бр. 80 от 19 октомври 2012 г.) кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до Ректора на УАСГ

2. Автобиография

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението и нотариално заверено копие от нея

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище

5. Други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

В заявлението се посочват координати за връзка – адрес и телефони, както и чуждия език, по който ще се държи изпит след изпита по специалността (английски, френски, немски)

Подаването на документи става в Архитектурен факултет: корпус А, нова сграда, ет. 2, кабинет 209, тел.: 963 52 45, вътр. 789, заместник декан по научно-изследователската работа.

Остави коментар...