Летни стажове в държавните администрации


Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2013 г. предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

Вярваме, че стажовете могат да бъдат първите стъпки към успешна кариера за все повече студенти!

Бъдете активни!

Програма за летни студентски стажове в държавната администрация 2013 г.

І. Условия за кандидатстване:

 • Кандидатите за стаж трябва да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше училище в страната или в чужбина към момента на провеждането на стажа (удостоверява се с Уверение от съответното висше училище в първия ден на стажа);
 • Да се обучават в професионалното направление, което се изисква за конкретната стажантска позиция;
 • Да отговарят на специфичните изисквания, когато такива са обявени за стажантската позиция.

ІІ. Стажовете:

 • Студентските стажове са с цел професионална ориентация, придобиване на нови знания и умения в реална работна среда, запознаване с атмосферата и работата в държавната администрация.
 • Всеки стажант ще бъде подкрепян от наставник, който ще го обучава, напътства и ще му помага през целия период на стажа. Всеки стажант ще проведе своя стаж по индивидуален план, който ще разработи заедно със своя наставник.
 • Всеки стажант, който успешно проведе своя стаж ще получи Удостоверение за успешно проведен стаж.
 • В края на своя стаж всеки стажант може да попълни формуляр за обратна връзка и да оцени както наставника си и качеството на проведения стаж, така и да направи предложения и препоръки.
 • Стажовете са едномесечни в периода юли-септември 2013 г., неплатени, с възможност за гъвкаво работно време при взаимно съгласие.

ІІІ.Процедура за подбор:

 • Процедурата по кандидатстване е изцяло онлайн чрез регистрация в портала http://staj.government.bg/ . По време на лятната програма всеки студент ще може да кандидатства за максимум 5 стажа. Изборът е окончателен и не може да бъде променян.
 • Първоначалният подбор включва онлайн тест на портала, който се зарежда при избора на първата стажантска позиция. Когато се зареди, тестът не може да бъде спрян или отложен. Тестът е съобразен с професионалното направление, в което се обучава студента и позицията, за която кандидатства.
 • Окончателният подбор на кандидатите се осъществява след интервю или друг подходящ метод за подбор.
 • За всеки етап в процедурата кандидатите получават информация на своя имейл и в своя профил в портала.
 • Всяко от класиранията е публично и ще бъде обявявано на портала на посочените по-долу дати. На първото класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на първо място. На второто класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на второ място. Класираните на трето и следващо място не могат да потвърждават онлайн. При останали свободни стажантски позиции, координаторите от съответната административна структура ще се свържат лично и/или по имейл, за да поканят кандидатите по реда на тяхното класиране.

ІV. Важни дати:

 • 19 април 2013 г. – публикуване на всички обяви в Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2013 г. на http://staj.government.bg/
 • 12 май 2013 г. – краен срок за кандидатстване
 • 13-15 май 2013 г. – насрочване на интервюта на студентите, класирани след първоначалния подбор
 • 16-31 май 2013 г. – провеждане на интервютата и окончателно класиране на кандидатите
 • 5 юни 2013 г. – първо класиране
 • 20 юни 2013 г. – второ класиране
 • 28 юни 2013 г. – край на процедурата за подбор
 • 1 юли-30 септември 2013 г. – провеждане на стажовете

Остави коментар...