Облагородяване на градската среда чрез включване на местните жители в процеса – Мисията възможна!?


 

logo_bg_rect

|Не|Формално е колектив от специалисти в сферата на градското развитие, който вярва в силата на хората и техните възможности да (пре)създават градската среда. Eкипът e отдаден на  колективното създаване на устойчиви градове, които изграждат сплотени общности, насърчават екологично равновесие и гъвкави икономики.

2

Снимка: |Не|Формално

Жилищните панелни комплекси са структури, които символично и функционално означават много за българските градове. Добри или лоши, в днешната социо-икономическа реалност те продължават да бъдат основен жилищен ресурс, който приютява огромен дял от българското население. Също така, тези квартали вече трудно могат да се дефинират като монофункционални и еднообразни части от града. Продължителните трансформации на индивидуалните жилища, сградния фонд и публичните пространства през последните 25 години промениха значително панелните комплекси от гледна точка на техния облик, функции и значение. Днес те представляват много-функционални и динамично изменящи се структури. Въпреки това всеобщата ангажираност към тяхното развитие изглежда крайно незадоволителна. В този контекст не е изненадващо, че голям брой от осъществяващите се трансформации в панелните жилищни комплекси (било то в публичното пространство или сградния фонд) са автономни, не са генерално координирани, а и много често са институционално нерегламентирани.

4Когато става дума за подобни интервенции в публичното пространство, въпросът става още по-деликатен, тъй като в тези квартали голяма част от откритите територии (вкл. междублокови пространства и градини) са публична/общинска собственост. Въпреки това повечето намеси се реализират изцяло чрез инвестиране на физически труд и ресурси от местните обитатели. Поради тази причина тези пространствени адаптации са склонни да функционират като социални феномени, които могат да спомагат изграждането на квартални общностни, но от друга страна могат да създават и конфликти. Тези особености на публичните пространства в панелните жилищни комплекси охарактеризират най-общо техния деликатен контекст, който разкрива:

 

10(а) основен структурен проблем по оста жители – институции относно техните отговорности и правомощия;

(б) огромния потенциал, до голяма степен нереализиран, на тези квартали – неформалните намеси и гражданската активност относно публичната среда.

Работата по тези два въпроса изглежда наложителна, за да се повиши качеството на живот в панелните комплекси и на немалкото техни обитатели.

Част от ONE ARCHITECTURE WEEK 2016

Въпреки че изграждането на ефективен и устойчив модел за облагородяване на живущата среда в панелните квартали изглежда амбициозна задача, тяхната специфика (описана по-горе) създава определени предпоставки за експериментиране. Photo: Lina Krivoshieva / The Plovdiv ProjectЕдин такъв експеримент е градската акция „Раздумка в квартала“ на сдружение |Не|Формално.Проектът бе осъществен като част от архитектурния фестивал ONE ARCHITECTURE WEEK 2016, като негов фокус бе територията между блоковете 1, 2 и 3 в ЖК „Тракия“, Пловдив. Конкретното пространство съчетава в себе си типични елементи от средата на панелните квартали:

  • малки намеси, осъществени от жителите;
  • магазинчета, отворени на първите етажи на блоковете;
  • предни и задни фасади към пространство;
  • адаптация на балкони, прозорци и фасади;
  • трафопост, неприветливи останки от оригиналния ландшафтен дизайн и др.
  • Всичко това определи специфичния контекст като благоприятен за прилагането на експерименталната идея на |Не|Формално и провери нейната ефективност.

Цели и подход

Основните цели на проекта бяха да се направи обстойно проучване на пространството чрез работа на терен, да се осъществи интензивен контакт с максимален брой местни граждани и да се чуят техните предложения, желания и притеснения относно заобикалящата ги среда. Посредством този процес важен акцент бе поставен върху изграждането на доверие между екипа и обитателите. Така „Раздумка в квартала“ целеше да активира гражданската заинтересованост и участие във всички етапи на планиране и изграждане на последващите физически интервенции. По този начин хората по-лесно биха припознали намесите като свои и биха полагали бъдещи грижи за поддръжка и облагородяване. Като част от ONE ARCHITECTURE WEEK инициативата изпълняваше и трета основна цел: да координира и осъществява обратната връзка между чуждестранните архитектурни колективи, поканени да участват в интервенцията (част от фестивала) и местните обитатели.

„Раздумка в квартала“ е базиран на концепцията за ‘местосъздаване’. Това  е многостранен подход за общностно планиране и облагородяване на публичната среда. Цялостният процес бе съставен от три основни етапа:

(1) наблюдение и осъществяване на диалог с местното население;

(2) определяне на общи желания и визия за развитие на пространството;

(3) осъществяване на физически интервенции, които имат пряк ефект върху мястото и хората.

 

3

„Раздумка в Квартала“ в действие

Воден от убеждението, че ключови за ефективността на подобен подход са интензивното физическото присъствие и личностният контакт с гражданите, екипът на |Не|Формално използва специално проектирана от тях мобилна дървена структура „Граждански активатор“ като основен инструмент на акцията. Тя бе предварително изградена като модулна конструкция, която може да бъде сглобявана за минимален интервал от време, но въпреки това осигуряваща възможност и комфорт за постигане основните цели на проекта. Допълнителна мотивация за употребата на подобен вид временна структура бе идеята за осъществяването на по-ефективно проучване, при което необходимата информацията да бъде ‘привлечена’ вместо ‘издирвана’. Целта на конструкцията бе да провокира интерес като физически атрактор и да привлече местните жители, техните мнения и всякакъв друг вид полезна информация.

„Раздумка в квартала“ се осъществи на няколко етапа като чрез всеки от тях се целеше последователно повишаване на изграденото доверие в местната общност. Същинската работа на терен и интензивния контакт с гражданите бе извършен в периода от 7 юли до 15 август. Първоначално бяха проведени неформални срещи с гражданите, в които те биваха запознати с намеренията на акцията (в контекста на фестивала) и нейната амбиция за облагородяване на жилищното пространството. Дори на този първоначален етап местните обитатели споделяха интересна информация, която не може да се набави по какъвто и да е друг начин: конкретни междусъседски истории, миналото на пространството и историята на отделните елементи от оригиналния ландшафт.

Последва същинската проучвателна част на проекта и осъществяването на интензивен диалог с местните жители. В продължение на 7 дни (24 – 30 юли) дървената конструкция „Граждански активатор“ бе разпъвана и прибирана, като през този период бе акумулирана голямо количество 19информация относно пространството, желанията и визията на гражданите. Събраните впечатления, мнения и конкретни предложения бяха синтезирани в (дизайн) задание за целевата територия, което освен упоменатите социални настроения на местните жители, включваше и урбанистичен анализ, фотографски и картографски материал за пространството. На база на този документ беше направена първоначална връзка между трите чуждестранни
архитектурни колектива отговорни за проектиране на главната намеса и местните обитатели . В последствие, три предложения за облагородяване на пространството бяха предложени от архитектите, като тяхна основна задача бе да удовлетворят общностните желания и нужди.

Обсъждането и обработването на тези предложения бяха основна тема на последващия етап от проекта. В продължение на 5 дни (11 – 15 август) те бяха представени на местните жители, които от своя страна изказваха своите мнения и определяха възможности за подобрения на идеите. В резултат на събраните реакции бяха изпратени финални бележки и насоки до колективите, за да дефинират своите дизайн предложения и техните конкретни локации. Последва месец, в който се доизясняваха детайли по проектите, след което започна тяхното физическо изграждане.

Екипът на |Не|Формално се включи и в този фаза с амбицията да бъде надградено над първоначалния етап от процеса и подпомогне включването на местната общност и във физическото изграждане на предложените интервенции. В крайна сметка, значителен процент от обитателите се включиха в тази част от основната намеса. Положителен бе фактът, че тяхното участие не се ограничи само с изграждането на конкретните предложения, но самите граждани

построиха допълващи структури (пейки и маси) и освежиха цялостно пространството (пребоядисване на елементи и почистване). Допълнителните намеси на местните обитатели и тяхната активност подчертават потенциала, който тези панелни комплекси притежават и над който „Раздумка в квартала“ (като част от ONE ARCHITECTURE WEEK) се опита да надгради в ЖК „Тракия“ (Пловдив).

Photo: Lina Krivoshieva / The Plovdiv Project

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключителни мисли

Взимайки предвид факта, че публичните пространства в панелните квартали не са просто физическа среда, а и място за комуникация, където индивидуалните жители се дефинират като общност, предполага тезата, че с тях трябва да се работи колективно и систематично. Експериментът „Раздумка в квартала“ бе иницииран и осъществен като опит за намиране на алтернативен подход за облагородяване на публичните пространства в панелните жилищни комплекси. Със сигурност може да се отбележи, че потенциалът на гражданската активност в тези квартали до голяма степен не е използван пълноценно. За да се случи това, осъществяването на координирани връзки / действия между институциите и гражданите е необходимо, но не и достатъчно условие. Работата със самите местни общности е също толкова важно за повишаване на качеството на жилищна среда. В този ред на мисли разработването на отворени дизайн процеси, които да служат за определяне на общностните желания и споделена(!) визия за развитие на конкретно пространството, може да бъде определено като допълнително предизвикателство пред специалистите в сферата на градското развитие в България.

Снимки: Лина Кривошиева и |Не|Формално

Остави коментар...