Покана за участие: Интензивна програма Еразъм 2011“UPWARD“


Покана за участие: Интензивна програма Еразъм 2011 “UPWARD“ – Ателие за урбанистичен проект и отговорно проектиране“

Предмет

UPWARD е интензивна програма за обучение, която ще продължи 2 седмици, през които ще се разработи урбанистичен проект от студенти от 7 страни, членки на ЕС за една територия, разположена в град Торино.

Период на провеждане: 3-16 април 2011 г.

Организация

В интензивния проект (IP) участват 7 партньора – институции от висшето образование от 7 страни, членки на ЕС.  Екипите от всяка страна включват по 6 студенти и 1-2 преподаватели. Студентите ще разработват урбанистичния проект, разпределени в работни групи. Дидактичната подкрепа ще се осъществи чрез въвеждащи лекции, посещения на терена, материали за задачата, качени на сайта на проекта.  Дейността по работата върху проекта ще се съчетае с различни културни дейности. Разходите по участието (пътни, настаняване, хранене) се осигуряват по Европейската програма Обучение през целия живот.  Работата по проекта ще завърши с публикация, в която ще се съберат всички студентски проекти и лекциите на преподавателите.  

Партньори по проекта

Университетът по архитектура и урбанизъм Йон Минку, Букурещ, Университетът Корвинус,  Будапеща (Факултет по ландшафт) Технологичният университет на Краков (Факултет по архитектура),  Университетът Йлдъз в Истанбул (Департамент по урбанизъм) Университетът в Прага (Факултет по архитектура), УАСГ София (Архитектурен факултет) и Архитектурания факултет на Политехниката в Торино.

Местни партньори

Общината в Торино, Урбанистичен център

ECTS кредити

3 ECTS кредита ще се присъдят на всеки от участващите студенти, заедно със сертификат. Студентите ще бъдат освободени от присъствие на други занятия по времето на ателието.

Работен език

Английски

Изисквания към участниците

Участието в програмата е свободно, без ограничения за възраст, националност, за всички кандидати, които се ползват с граждански и политически права в своята страна. Право на участие имат студентите от ІІІ курс урбанизъм, и от І година на Магистърската програма по урбанизъм, както и студенти от V курс от специалност Архитектура, които специализират в направление „Урбанизъм“.

Критерии и изисквания за избор на участници

Компетенциите на кандидатите за участие ще бъдат оценявани на основа на успеха от следването им, мотивацията и представеното портфолио. Също така ще се има предвид балнсираното участие на студенти от двата пола. Специфичните критерии за подбор са свободно владеене на английски език, успех от последната година на следването, мотивационно писмо и портфолио.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

– Лични данни – име, презиме и фамилия, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, данни за контакт – адрес, телефон, електронна поща.

– Академична справка за взетите изпити с оценките и кредитните точки, година на започване на следването.

– Документ за владеене на английски език;

– Мотивационно писмо на английски език;

– Портфолио –  3 или 4 листа в A3 формат, показващи опита на студента – това може да не са само курсови проекти, а и други подходящи материали.

Краен срок:

Краен срок за представяне на избраните кандидати – 12 часа на 31 януари 2011 г.

Всички документи, посочени по-горе, трябва да бъдат представени на английски език от избраните кандидати на проф. Веселина Троева, кат. „Градоустройство“, каб. 1006.

Процедура по селекцията на кандидатите

Селекцията на кандидатите ще се извърши от комисия в състав – координатор на проекта проф. д-р арх. Веселина Троева, зам. ректор по международната дейност доц. д-р арх. Боян Георгиев, представител на кат. „Градоустройство“.

Въз основа на представените материали и посочените критерии комисията ще допусне до събеседване 10 студенти.

Срокове на етапите по селекцията: 

Обявяване на програмата: 10 януари 2011 г.

Представяне на необходимите документи от кандидатите: до 12 часа на 20 януари 2011 г. в каб. 1006 на проф.  д-р арх. Веселина Троева или гл. ас. д-р арх. Милена Ташева

Предварителен подбор на 10 студенти: 21 януари 2011 г. – Съобщение на врата на кат. „Градоустройство“ и в Интернет страницата на катедрата

Събеседване: 12 часа на 24 януари 2011 г. в кабинет 1016

Окончателно оформяне и предаване на представените матерали от избраните за участие студенти: 30 януари 2011 г.

Публикуване на списъка на избраните студенти:

Списъкът на избраните 6 студенти и 2 резерви ще бъдат публикувани на таблото на катедра „Градоустройство“, на таблото до зала 230  и на страницата на катедрата в Интернет.

За допълнителна информация:

Проф. д-р арх. Веселина Троева, кат. „Градоустройство“

Каб. 1006 Х етаж

Вътр. тел 674

Остави коментар...