Покана за участие: Интензивна програма Еразъм 2012 “UPWARD – Ателие за урбанистичен проект и отговорно проектиране“


UPWARD е интензивна програма за обучение, в която в продължение на 2 седмици ще се разработи урбанистичен проект от студенти от 8 страни, членки на ЕС за територия, разположена в град Торино.

 

Период на провеждане

6-18 май 2012 г.

Организация

В интензивния проект (IP) участват 8 партньора – институции от висшето образование от 8 страни, членки на ЕС. Екипите от всяка страна включват по 5 студенти и 1-2 преподаватели. Студентите ще разработват урбанистичния проект, разпределени в работни групи от представители на различните държави, специалности и образователни степени. Дидактичната подкрепа ще се осъществи чрез въвеждащи лекции, посещения на терена, изучаване на материали за задачата, качени на сайта на проекта. Работата върху проекта ще се съчетае с разнообразни културни дейности. Разходите по участието (пътни, настаняване, хранене) се осигуряват по Европейската програма Обучение през целия живот. Проектът ще завърши с публикация, в която ще се съберат всички студентски разработки за избраната територия и лекциите на преподавателите.

Пъртньори по проекта

Университетът по архитектура и урбанизъм Йон Минку, Букурещ, Университетът Корвинус, Будапеща (Факултет по ландшафт) Технологичният университет на Краков (Факултет по архитектура), Университетът Йлдъз в Истанбул (Департамент по урбанизъм) Университетът в Прага (Факултет по архитектура), УАСГ София (Архитектурен факултет), Университетът в Нюкасъл (Факултет по архитектура и урбанизъм) и Архитектурният факултет на Политехниката в Торино.

Местни партньори: Общината в Торино, Урбанистичен център

ECTS кредити

4 ECTS кредита ще се присъдят на всеки от участващите студенти, заедно със сертификат. Студентите ще бъдат освободени от присъствие на други занятия по времето на ателието.

Работен език: Английски

Изисквания към участниците

Участието в програмата е свободно, без ограничения за възраст, националност, за всички кандидати, които се ползват с граждански и политически права в своята страна. Право на участие имат студентите от ІІІ курс Урбанизъм и от І година на Магистърската програма по урбанизъм, както и студенти от V курс от специалност Архитектура, които специализират в направление „Урбанизъм“.

Критерии и изисквания за избор на участници

Компетенциите на кандидатите за участие ще бъдат оценявани на основа на успеха от следването им, мотивацията и представеното портфолио. Също така ще се има предвид балнсираното участие на студенти от двата пола. Специфичните критерии за подбор са свободно владеене на английски език, успех от последната година на следването, мотивационно писмо и портфолио. За авършилите бакалавърската програма по урбанизъм ще важи успехът от дипломата.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

– Лични данни – име, презиме и фамилия, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, данни за контакт – адрес, телефон, електронна поща – имената трябва да са изписани на български и на латиница, по същия начин по който са изписани в документа, с който ще се пътува.

– Академична справка за взетите изпити с оценките и кредитните точки, година на започване на следването или Диплома за завършено обучение по специалност „Урбанизъм“ ОКС бакалавър.

– Документ за владеене на английски език;

– Мотивационно писмо на английски език;

– Портфолио – 3 или 4 листа в A3 формат, показващи опита на студента – това може да не са само курсови проекти, а и други подходящи материали.

Краен срок: Краен срок за представяне на избраните кандидати – 12 часа на 14 февруари 2012 г.

Всички документи, посочени по-горе, трябва да бъдат представени на английски език от избраните кандидати на проф. Веселина Троева или гл. ас. д-р арх. Милена Ташева, кат. „Градоустройство“, каб. 1006.

Процедура по селекцията на кандидатите

Селекцията на кандидатите ще се извърши от комисия в състав – координатор на проекта проф. д-р арх. Веселина Троева, зам. декан по учебната дейност доц. д-р арх. Ясен Кьосев и представител на кат. „Градоустройство“. Въз основа на представените материали и посочените критерии комисията ще допусне до събеседване 10 студента.

Срокове на етапите по селекцията:

Обявяване на програмата: 20 януари 2012 г.

Представяне на необходимите документи от кандидатите: до 12 часа на 14 февруари 2012 г. в каб. 1006 на проф. д-р арх. Веселина Троева или гл. ас. д-р арх. Милена Ташева

Предварителен подбор на 10 студенти: 17 февруари 2012 г. – Съобщение на вратата на кат. „Градоустройство“ и в Интернет страницата на катедрата

Събеседване: 12 часа на 22 февруари 2012 г. в кабинет 1016

Окончателно оформяне и предаване на представените матерали от избраните за участие студенти: 24 февруари 2012 г.

Публикуване на списъка на избраните студенти: Списъкът на избраните 5 студенти и 1 резерва ще бъде публикуван на таблото на катедра „Градоустройство“, на таблото до зала 230 и на страницата на катедрата в Интернет.

За допълнителна инфромация може да се свържете с проф. д-р арх. Веселина Троева на тел.: (02) 9800308 или ел. поща: vtroeva_far@uacg.bg или с гл. ас. д-р арх. Милена Ташева, кат. „Градоустройство“, каб. 1006, вътр. тел.: 674

Остави коментар...