Програма на конференцията „Пространственото планиране: проблеми и перспективи“ – IV


ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – IV“ 22.05.2013 г., 316 зала, блок А на УАСГ

9.00 – 9.10 Откриване на конференцията, проф. д-р арх. Ал. Александров, АФ, кат. „Градоустройство“

ЧАСТ I ТЕОРИЯ И ПРАКРИКА

Панел 1 Модератор: доц. д-р арх. Ясен Кьосев

9.10 – 9.25 По-високо билото, майстори! проф. д-р арх. Ал. Александров, АФ, кат. „Градоустройство“

9.25 – 9.40 Пространственото планиране и кампанията общински устройствени планове ст. н.с. арх. П. Еврев, НЦТР

9.40 – 9.55 ГИС с отворен код: Актуалност и приложимост в пространственото планиране доц. д-р арх. Елена Димитрова, ас. урб. Ангел Буров, АФ, кат. „Градоустройство“

9.55 – 10.10 Апология на градския образ доц. д-р арх. Минчо Ненчев, АФ, кат. „Градоустройство“

10.10 – 10.25 Градът: Хуманитарни пространства гл. ас. Яким Дейков, АФ, катедра „Рисуване и моделиране”

10.25 – 10.40 Как и колко пространственото планиране може да влияе на идеологията и политиката арх. Христо Марков

10.55 – 11.10 Дискусия

11.10 – 11.30 Кафе пауза

Панел 2 Модератор: доц. д-р арх. Георги Бояров

11.30 – 11.45 Градоустройството в някои страни от близкия Изток д-р арх. Омар Рашад Куатли, Дамаск

11.45 – 12.00 Взаимодействие и въздействие: очаквания към трансформациите на ж.п. ареалите арх. Венета Златинова, докторант в кат. „Градоустройство“, АФ

12.00 – 12.30 Общи сценарии за развитие на Трансваал, Хага арх. Ирина Ангелова, докторант в кат. „Градоустройство“, АФ

12.30 – 12.45 Подвитошката яка арх. урб. Жана Стойчева, докторант в кат. „Градоустройство“, АФ

12.45 – 13.00 Перспективи в развитието на полицентричните градски структури в България. Теоретични аспекти арх.Станка Ангелова Пеева, докторант в кат. „Градоустройство“, АФ

13.00 – 13.15 Съвременните кръгови кръстовища и площади д-р арх. Петя Сотирова

13.15 – 13.30 Дискусия

13.30 – 14.30 Обедна почивка

ЧАСТ II ОБРАЗОВАНИЕ

Панел 3 Модератор: проф. д-р арх. Александър Александров

14.30 – 14.45 Неформалното образование – приноси за урбанистичното знание гл. ас. д-р арх. Милена Ташева – Петрова, АФ, кат. „Градоустройство

14.45 – 15.00 Велосипедното движение като интегриращ елемент в образованието по Урбанизъм доц. д-р арх. Елена Димитрова, ас. урб. Ангел Буров, урб. Христо Николов, АФ, кат. „Градоустройство“

15.10 – 15.30 Ателие за урбанистичен проект и отговорно проектиране (UPWARD) 2013 И. Ангелова, К. Германова, М. Маразова, К. Карамитов, Хр. Христова

15.30 – 15.45 Значението на студентските организации в образователния процес Юлия Иванова, Калоян Карамитов, АСУБ

15.45 – 16.00 Дискусия

16.00 – 16.20 Кафе пауза

16.20 – 16.40 Резултати от ролевата игра „Участници в движението“ и играта на асоциации на тема „велосипед“, организирани от АСУБ и проведени в деня на конференцията Соня Григорова, АСУБ

16.40 – 18.00 Резултати от студентската работилница с участието на студенти от Университета HafenCity, Хамбург и УАСГ Немски и български студенти

Остави коментар...