Стипендии на фондация „Еврика“


Право на кандидатстване за стипендиите на фондация „Еврика“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5,00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2011/2012 година. Всички студенти от специалност „урбанизъм“ имат право да кандидатстват за стипендията на името на Кольо Фичето.

Кандидатите за именните и специални стипендии трябва да представят лично или по пощата във фондация “ Еврика“ от 01.09.2011 г. до 15.10.2011 г. следните документи:

  1. Формуляр по образец;
  2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на фондация „Еврика”;
  3. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2011/2012 година;
  4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
  5. Есе на тема ”Младият специалист на бъдещето” (до 3 страници).

За изпратените по пощата документи важи датата от пощенското клеймо.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org

Остави коментар...