Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурс за докторанти


UACG-LogoУниверситетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс за четири докторантски места в направление „Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство“ по държавна поръчка за учебната 2014/2015 г.

В срок от два месеца от обнародването в държавен вестник (обн. в ДВ бр. 88 от 24 октомври 2014 г.) кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до Ректора на УАСГ

2. Автобиография

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението и нотариално заверено копие от нея

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище

5. Други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

В заявлението се посочват координати за връзка – адрес и телефони, както и чуждия език, по който ще се държи изпит след изпита по специалността (английски, френски, немски)

Подаването на документи става в Архитектурен факултет: корпус А, нова сграда, ет. 2, кабинет 209, тел.: 963 52 45, вътр. 789, заместник декан по научно-изследователската работа.

Допълнена: Съгласно постановление № 109/ 10.05.2014 г., ДВ, бр. 42, е определена такса за кандидатстване в размер на 50 лева, която се заплаща по касов път в Счетоводството на УАСГ заедно с подаването на документите за кандидатстване.

 

Остави коментар...