Стаж в Комитета на регионите


Платените стажове са предназначени за граждани на държавите членки на Европейския съюз, както и за ограничен брой кандидати от трети държави. Те трябва да са млади висшисти до 30 години или да са учили поне четири години във висше учебно заведение. Изискват се задълбочени познания по един от официалните езици на ЕС, както и да добро владеене на втори такъв. Кандидатите от трети държави трябва да владеят един от официалните езици на ЕС. Препоръчително е стажантите да имат познания по английски или френски език, които са работните езици на Комитета на регионите.Стажантите получават възнаграждение от 1000 евро на месец.

Краен срок:

– за есенните стажове: 31 март от годината, в която се провежда стажа,

– за пролетните стажове: 30 септември от предходната година.

Краткосрочни неплатени стажове

Този вид стажове са с продължителност до четири месеца.Те са предназначени за завършили висшисти, които трябва да задълбочат познанията си за работата на Комитета на регионите във връзка с професията или образованието си.За стажа могат да кандидатстват и служители на национална, регионална или местна администрация, които участват в програми за обмен с Комитета на регионите. Изисква се владеене на поне един от официалните езици на институцията (английски или френски език).Няма определен краен срок за този вид стажове.

Повече информация може да получите на официалната страница на Комитета.

Остави коментар...