Урбанизъм


Първо, задължително трябва да се кажат няколко думи за историята на специалността в световен мащаб. Тя се заражда първо в Америка през не толкова далечната 1909 г. Засиленото въвеждане на програмата е след края на Втората световна война, в резултат от бума на европейското висше образование.

В България за първи път специалността се открива в УАСГ (бивш ВИАС) през учебната 2002/2003 г. Програмата по урбанизъм се води към Архитектурния факултет на университета и преподавателите са едни от най-значимите имена в България, а и не само.

Тя е разделена на две степени – бакалавърска и магистърска. Бакалавърската програма е 4 години и обръща внимание на следните направления: урбанистични техники, теория и история на урбанизма, урбанистична методология и политика, и разбира се практическата част. През всяка от годините се усвояват знания и умения, които ще ви помогнат за професионалната ви реализация. През първата година се започва с основите, докато в края на следването се стигне до приложния урбанизъм.

След завършването на следването може да намерите професионална реализация в екипи за проектни и научни изследвания свързани  с регионалното и градско планиране. Също така при разработването и промяната на закони, касаещи градското планиране. Другите възможности са като специалисти в управлението на градовете и общините и опазването на околната среда. Работодатели могат да са консултантски и проектантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, държавната администрация и органите на местното управление. Алтернатива е продължаването на обучението в магистърската програма или работата като свободни консултанти.

Урбанистите се занимават с изготвянето и предлагането на концепции за развитие на елементите от градското пространство, комуникационната инфраструктура, опазването на природните и културни ценности. Също така те участват в проектирането на устройствени планове и схеми на локално, национално и наднационално ниво. Компетенциите им позволяват да взимат активно участие при разработване на политики за управление и развитие на териториите и населените места. Важно за един специалист в полето на урбанизма е умението да работи в интердисциплинарен екип и да може да събира, анализира и интерпретира информацията, предоставена му от останалите специалисти, безпристрастно и адекватно